Regulamin

REGULAMIN
systemu PŁOCKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO
[Obowiązuje od 15 października 2019 r.]

Regulamin obowiązujący od 13.08.2020

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Płockiego Roweru Miejskiego zwanego również PRM (dalej PRM) uruchomionego w m. Płocku.

2. Regulamin PRM wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.plockirowermiejski.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Nextbike Polska. S.A., z siedzibą w Warszawie, będącej Operatorem PRM.

3. Kontakt:
Nextbike Polska S.A.
ul. Przasnyska 6b
01-756 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel.: +48 24 369 42 42
(koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów)

4. Systemy Nextbike są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba, że Regulamin danego systemu stanowi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/

 

II. Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

1. Aplikacji Mobilnej Nextbike – należy przez to rozumieć aplikację mobilną umożliwiająca korzystanie z Systemu PRM dostępną na urządzeniach z systemem IOS , Android oraz Windows Phone.

2. Biurze obsługi klienta PRM (BOK PRM) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora usługę zapewniającą Klientom kontakt z Operatorem poprzez:
a. Infolinię dostępną całodobowo pod nr + tel.: +48 24 369 42 42
b. pocztę elektroniczną pod adresem [email protected]
Informacje o funkcjonowaniu BOK dostępne są na stronie internetowej www.plockirowermiejski.pl

3. Blokadzie konta – należy przez to rozumieć środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z systemu PRM, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę na majątku m. Płocka i Operatora.

4. Bonie promocyjnym – należy przez to rozumieć oferowany przez Operatora bon, który umożliwia doładowanie Konta Klienta. Kwota bonu oraz jej przeznaczenie ustalana jest przez Operatora i jest ona bezzwrotna. Środki z bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez klienta.

5. Elektrozamku – należy przez to rozumieć mechanizm zwalniający i blokujący rower w stacji dokującej.

6. Identyfikatorze Klienta – należy przez to rozumieć indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji oraz 6 cyfrowy numer PIN. Identyfikator może stanowić także dowolna karta zbliżeniowa RFID. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale V. Rejestracja.

7. Kliencie – należy przez to rozumieć uczestnika Systemu PRM, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie PRM. Dane osobowe Klientów są przetwarzane oraz udostępniane w celu wykonywania Umowy oraz zgodnie z wyrażonymi przez nich zgodami w systemie PRM.

8. Koncie Klienta – należy przez to rozumieć osobiste konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z Systemu PRM, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

9. Koszcie napraw – należy przez to rozumieć koszt wyliczony przez Operatora, w związku z uszkodzeniem roweru, w oparciu o cennik stanowiący Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

10. Kwocie doładowania – należy przez to rozumieć kwotę doładowania w wysokości minimum 1 zł, wniesioną na poczet wypożyczeń na Konto Klienta.

11. Minimalnym Stanie Konta – należy przez to rozumieć środki jakie posiada na Koncie Klient, których wysokość nie może być niższa niż 10 zł. Wypożyczenie roweru jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy Klient posiada na koncie minimum 10 zł.

12. Operatorze – należy przez to rozumieć firmę Nextbike Polska S.A. realizującą usługę
obsługi PRM, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.

13. Opłacie inicjalnej – należy przez to rozumieć kwotę wpisowego do systemu PRM wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych) uiszczaną przez Klienta przy rejestracji w PRM, której wniesienie stanowi pierwszą wpłatę na poczet Kwoty doładowania.

14. Postępowaniu wyjaśniającym – należy przez to rozumieć czynności prawne podejmowane przez Operatora służące ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem rowerów, w szczególności związanych z naruszeniem regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia Operatora.

15. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki korzystania z PRM , w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w systemie PRM.

16. Rowerze Standardowym – należy przez to rozumieć podstawowy typ roweru udostępniany w Systemie PRM przez Operatora. Rower przeznaczony jest dla osoby, która ukończyła 13 lat. Udźwig roweru wynosi 120 kg. Przy czym zakłada się, że Rower przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby.

17. Rowerze z fotelikiem dziecięcym – należy przez to rozumieć rower wyposażony w fotelik dziecięcy przeznaczony do przewożenia dzieci o masie ciała od 9 kg do 22 kg, które są zdolne do siedzenia bez pomocy przez dłuższy czas, przynajmniej tyle ile wynosi zamierzona podróż rowerem. Szczegóły dotyczące użytkowania Rowerów z fotelikiem dziecięcym zostały opisane w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

18. Serwisie PRM – należy przez to rozumieć wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją PRM.

18. Stacji Standardowej – należy przez to rozumieć zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie PRM oraz do wypożyczenia rowerów poprzez Terminal PRM. Lista Stacji Standardowych PRM znajduje się na stronie internetowej www.plockirowermiejski.pl

20. Strefie użytkowania – należy przez to rozumieć granice administracyjne miasta Płocka oraz Gminy Słupno.

21. Stronie internetowej – należy przez rozumieć uruchomioną przez Operatora stronę www.plockirowermiejski.pl zawierającą niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania
z PRM.

22. Systemie PRM – należy przez to rozumieć uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów obejmujących w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów.

23. Tabeli Opłat i Kar Umownych – należy przez to rozumieć cennik usług i opłat w PRM będący integralną częścią Umowy. Cennik stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępny na stronie internetowej www.plockirowermiejski.pl

24. Terminalu – należy przez to rozumieć urządzenie do samodzielnego wypożyczenia rowerów znajdujące się w Stacjach PRM.

25. Umowie – należy przez to rozumieć Umowę Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w PRM i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu, oraz podania przy rejestracji danych osobowych oraz uiszczenia opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji Klienta w PRM. Administratorem Danych Osobowych jest Nextbike Polska S.A.

26. Wypożyczeniu roweru – należy przez to rozumieć wypożyczenie roweru ze Stacji przy pomocy Identyfikatora Klienta lub w inny sposób opisany w rozdziale V punkt 10. Proces wypożyczenia, określa szczegółowo punkt VII. Regulaminu.

27. Zwrocie roweru – należy przez to rozumieć oddanie roweru do Stacji. Proces zwrotu, określa punkt X Regulaminu. Samo zabezpieczenie roweru obejmą nie jest rozumiane jako Zwrot.

 

III. Zasady ogólne korzystania z PRM

1. Warunkiem korzystania z Systemu PRM jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej. Warunkiem korzystania z PRM jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu Konta doładowania Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

2. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunki Regulaminu, w szczególności dokonać umówioną opłatę oraz używać rower zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi) mogą korzystać z Systemu PRM, za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Wymagane jest, aby konto, z którego małoletni będzie korzystać zarejestrowane było na rodzica lub opiekuna prawnego, który wystosował do Operatora zgodę na użytkowanie małoletniego z Systemu PRM. Rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz do pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar oraz Kosztach naprawy i odtworzenia roweru w Systemie PRM. Zgodę przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z konta przez osobę małoletnią, w formie skanu pisma powinna być wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected], a następnie oryginał należy wysłać pocztą na adres Operatora lub złożyć osobiście w siedzibie Operatora. Zgoda powinna zawierać:
a. Numer telefonu, na który zarejestrowane jest konto
b. imię i nazwisko Użytkownika (rodzica lub opiekuna prawnego)
c. Zgodę na użytkowanie z Systemu przez małoletniego
d. Imię i nazwisko małoletniego
e. Data urodzenia małoletniego
f. Odręczny podpis Użytkownika (rodzica lub opiekuna prawnego)
g. Data i miejsce wydania zgody

4. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej.

5. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów. Użytkowanie roweru jest dozwolone w Strefie użytkowania. W trakcie trwania wypożyczenia Użytkownik może wyjechać poza Strefę użytkowania, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem wypożyczenia i zwrócić rower w Strefie użytkowania.

6. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w systemie.

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania konta Klienta. Szczegółowe warunki blokady konta zostały opisane w punkcie XVI niniejszego Regulaminu.

2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu PRM.

3. Korzystanie z rowerów Systemu PRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.

4. Klient jest odpowiedzialny za rower / rowery od momentu wypożyczenia ze Stacji do momentu zwrotu do Stacji. Przy czym zakłada się, że Klient ma obowiązek zwrócić rower/rowery do Stacji dedykowanej dla konkretnego typu roweru. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru.

5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK PRM natychmiast po zauważeniu zaistniałego incydentu..

6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu PRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., otrzymanych przez Klienta, związanych z korzystaniem z roweru i nałożonych przez niego z własnej winy. Klient nie ponosi odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp. które zostały na niego nałożone a wynikają z winy Operatora.

8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu PRM Klient zobowiązuje się pokryć koszty wymiany uszkodzonych części i usług związanych z ich wymianą w celu przywrócenia roweru do stanu pierwotnego, sprzed wypożyczenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT. Wycena poszczególnych części roweru, które zostały uszkodzone z winy Klienta będzie dokonana w oparciu o Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu – Koszty napraw i odtworzenia roweru.

9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z BOK PRM.

10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora będzie skutkować koniecznością poniesienia przez sprawcę kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.

11. Klient odpowiada za ewentualne szkody wynikające z niestosowania się do Regulaminu, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabelach Opłat i Kar oraz tabeli Koszty Naprawy i odtworzenia roweru PRM.

12. Użytkownikom zabrania się przewozu rowerów PRM samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając Środków Transportu Miejskiego.

 

V. Rejestracja

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu PRM jest uprzednia rejestracja Klienta, akceptacja postanowień Regulaminu, podanie wymaganych przy rejestracji danych osobowych oraz posiadanie minimalnego stanu konta (10zł).

2. Rejestrację można zrealizować poprzez:
a. Terminal znajdujący się na Stacji
b. Stronę internetową www.plockirowermiejski.pl
c. Aplikację mobilną Nextbike
d. Kontakt telefoniczny z BOK PRM

3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę www.plockirowermiejski.pl Aplikację Mobilną Nextbike lub kontakt telefoniczny z pracownikiem BOK PRM wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
a. imienia i nazwiska,
b. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
c. adresu e-mail,
d. numeru PESEL,
e. numeru telefonu komórkowego,
f. numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą kredytową z możliwością obciążenia (opcjonalnie),

4. Podczas procesu rejestracji w Terminalu Klient podaje następujące dane osobowe:
a. numer telefonu komórkowego,
b. imię i nazwisko,
c. w przypadku chęci zasilenia konta: numer karty kredytowej z możliwością obciążenia.
Pozostałe dane wymienione w pkt. 3 lit. b, c oraz d Klient ma obowiązek podać najpóźniej do 24 godzin od momentu rejestracji. W przypadku braku uzupełnienia danych w podanym terminie konto zostanie zablokowane. Odblokowanie konta nastąpi w momencie podania poprawnych i pełnych danych.

5. W celu ukończenia procesu rejestracji na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link w celu potwierdzenia danych przez Klienta. Po autoryzacji linku konto zostaje zweryfikowane. Brak potwierdzenia danych w terminie 24 godzin od momentu otrzymania maila, poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny, powoduje nieukończenie procesu rejestracji w Systemie PRM, a tym samym zablokowanie konta.

6. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe z saldem 0 zł, mogą być automatycznie usuwane z bazy systemu PRM.

7. W trakcie procesu rejestracji przy Terminalu PRM, Klient wprowadza ustalony przez siebie kod PIN. Natomiast podczas rejestracji przez: stronę internetową, Aplikację Mobilną Nextbike, oraz BOK PRM – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje potwierdzenie z Systemu PRM o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który umożliwia uwierzytelnienie Klienta w systemie.

8. W celu usprawnienia procesu logowania przy Terminalu Klient ma możliwość podpięcia do swojego konta PRM karty RFID. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru Klient ma do dyspozycji następujące sposoby identyfikacji:
a. Numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany, jako Identyfikator Klienta,
b. Elektroniczną Legitymację Studencką – tj. zbliżeniową, spersonalizowaną kartę elektroniczną (chip + RFID) posiadającą swój unikalny, zakodowany numer – wraz z numerem PIN,
c. karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe, debetowe i przedpłacone emitowane przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu odpowiednich ustaw wraz z numerem PIN. Terminale są przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave,

Po zalogowaniu się na swoim koncie na stronie Klient może wyłączyć kod PIN poprzez odznaczenie opcji: Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo proszę pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala na wypożyczenie/zwrot roweru przy terminalu bez konieczności podawania kodu PIN przy użyciu sposobów identyfikacji: b oraz c.

9. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych oraz akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Administratorem Danych Osobowych jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa (dalej Administrator).

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi PRM. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Nextbike Polska S.A., pod adresem: www.plockirowermiejski.pl

11. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez e-mail [email protected], formularz kontaktowy pod adresemwww.plockirowermiejski.pl telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A.

12. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail [email protected], formularz kontaktowy pod adresem www.plockirowermiejski.pl , telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

13. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu:
a. założenia i obsługi konta klienta oraz świadczenia usług dostępnych w ramach PRM na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wykonania umowy zawartej przez użytkownika,
b. wypełnienia obowiązków publicznoprawnych Nextbike Polska S.A., przede wszystkim wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
c. przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług Nextbike Polska S.A. – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług własnych; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług Nextbike Polska S.A. w razie nie zawarcia z nią umowy oraz po zakończeniu umowy – zgoda ta będzie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w razie nie zawarcia umowy z Nextbike Polska S.A. oraz po jej zakończeniu (w przypadku niewyrażenia zgody, dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane w celu marketingowym w razie nie zawarcia umowy oraz po jej zakończeniu),
d. przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług partnerów Nextbike Polska SA; podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych w celu przekazywania treści marketingowych dotyczących produktów lub usług partnerów Nextbike Polska S.A. (w przypadku niewyrażenia zgody, dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane w tym celu),
e. zapewnienia możliwości kontroli, z jakiej lokalizacji wypożyczono oraz dokonano zwrotu rowerów w PRM z wykorzystaniem systemu GPS lub weryfikacji, gdzie znajduje się rower w razie braku jego zwrotu – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona interesów majątkowych poprzez zbieranie informacji pozwalających na zlokalizowanie roweru,
f. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Nextbike Polska S.A., związanymi z zawartą z użytkownikiem umową – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie ustalania, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

14. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom: dostawcom usług IT, dostawcom usług lokalizacyjnych (GPS), dostawcom usług marketingowych, operatorom płatności w Internecie, kurierom i operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz prawne.

15. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej przez użytkownika umowy z Administratorem. Po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane w celu marketingowym w trakcie obowiązywania umowy w razie zgłoszenia przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

16. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w celu przekazywania użytkownikowi treści marketingowych przez Nextbike Polska S.A. można wycofać w każdym czasie. Sposób wycofania zgody wskazany jest w Polityce Prywatności Nextbike Polska S.A. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

17. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługiwać mu będzie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, tj. w szczególności przysługiwać będzie mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu przekazywania mu treści marketingowych w trakcie obowiązywania umowy zawartej z Administratorem.

18. Użytkownikowi przysługiwać będzie prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu lub miejsca pracy użytkownika lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

19. Jako że dane użytkownika przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy oraz zgody (w razie jej wyrażenia) – użytkownikowi przysługiwać będzie także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczy Administratorowi, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Takie dane będą mogły zostać przez użytkownika przesłane innemu Administratorowi danych. Szczegóły w tym zakresie opisane są w Polityce Prywatności Nextbike Polska S.A.

20. Podanie danych osobowych w celu założenia konta oraz następnie korzystania z usług oferowanych w ramach PRM jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. Podanie danych dla potrzeb przekazywania treści marketingowych jest dobrowolne.

21. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

22. Treść poszczególnych transakcji / wypożyczeń jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji / wypożyczeń przechowywane są przez system informatyczny PRM. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów, a dane dotyczące poszczególnych transakcji nie są już niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane, są one usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta oraz dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. roszczenia o zadośćuczynienie, naprawienie szkody) – dane są przetwarzane w czasie niezbędnym do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.

23. Administrator danych osobowych – Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nieujawniania ich innym podmiotom z wyłączeniem podmiotów działających na zlecenie Administratora, chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Wypożyczającego z Operatorem.

24. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron PRM oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu PRM. Szczegóły dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności Nextbike Polska SA.

 

VI. Formy Płatności

1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu PRM może być dokonywana poprzez:
a. zasilenie Konta Klienta za pomocą przelewu bankowego lub poprzez płatność kartą płatniczą w szczególności przez portal www.plockirowermiejski.pl z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabel Opłat i Kar, a następnie przekazywane na rachunek Operatora,
b. uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej, z którym wiąże się pobranie opłaty min. 10 zł. w przypadkach, o których mowa w pkt VII ust. 1 b. Można tego dokonać poprzez wprowadzenie numeru karty kredytowej, obciążeniowej w Terminalu , podczas kontaktu z BOK PRM , a także za pomocą Aplikacji Mobilnej Nextbike.

2. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.

3. Na życzenie Klienta Operator dostarczy Klientowi fakturę VAT obejmującą płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny wypożyczenia roweru oraz numeru roweru.

4. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.

 

VII. Wypożyczenie

1. Wypożyczenie roweru jest możliwe, gdy Klient posiada aktywny status konta. Przez aktywny status konta rozumie się:
a. posiadanie na Koncie Klienta minimalnej kwoty 10 zł brutto, poprzez zasilenie przelewem lub jednorazową wpłatą przy użyciu karty płatniczej,
b. zdefiniowanie jako formy płatności karty kredytowej z możliwością obciążenia, przy terminalu lub poprzez kontakt z BOK PRM, z której to środki pobierane są automatycznie.

2. Wypożyczenie Roweru Standardowego jest możliwe w dowolnej Stacji Standardowej po uprzednim uruchomieniu Terminala, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala komunikatami. Zwolnienie elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu oraz sygnałem dźwiękowym. Podczas wypożyczenia Klient otrzymuje numer do zamka szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą w wypożyczanym rowerze. Numer ten do czasu zwrotu roweru można potwierdzić w Terminalu, Aplikacji Mobilnej Nextbike, oraz w BOK PRM. Klient zobowiązuje się upewnić, że Rower Standardowy posiada linkę zabezpieczającą, zwaną także obejmą, przed wypożyczeniem. W przypadku jej braku Klient zobligowany jest skontaktować się z BOK PRM i poinformować o jej braku. Wypożyczenia można również dokonać za pomocą Aplikacji Mobilnej Nextbike lub kontaktując się z BOK PRM.

3. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że rower jest zdatny do użytku, w szczególności:
a. opony roweru są napompowane, hamulce sprawne.
b. Posiada sprawną linkę zabezpieczającą zwaną także obejmą (w przypadku Rowerów Standardowych)

4. Po odbezpieczeniu każdego typu roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło.

5. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia roweru jakiejkolwiek usterki roweru, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK PRM i odstawienia roweru do najbliższej Stacji dedykowanej dla wypożyczonego typu roweru.

6. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające w przypadku, gdy Klient mógł dostrzec niesprawność roweru.

7. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń z BOK telefon komórkowy.

8. Koszyk zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Przy przewożeniu w koszyku rzeczy cięższych niż 5 kg, należy zachować szczególną ostrożność. Maksymalna masa wkładu koszyka nie może przekraczać 5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz koszyka, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz pozostawienie przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za przewożony sprzęt elektroniczny stanowiący własność Klienta.

9. Maksymalne obciążenie Roweru Standardowego przeznaczonego do użytku przez 1 osobę nie może przekroczyć 120 kg.

10. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru ze Stacji, Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z BOK PRM. Pracownik BOK poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower PRM jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się między Stacjami PRM. Nie wolno używać Rowerów PRM w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.

 

VIII. Czas trwania wypożyczenia

1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.

2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu jednorazowego wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar.

 

IX. Naprawy i Awarie

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK PRM niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie PRM oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji.

2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis PRM.

3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z BOK PRM przez cały czas wypożyczenia roweru.

 

X. Zwrot

1. Klient zobowiązany jest do prawidłowego zwrotu Roweru Standardowego poprzez:
a. Odstawienie roweru do dedykowanej Stacji Standardowej i wpięcie roweru do wolnego elektrozamka, który stanowi integralną część stojaka. Prawidłowe zablokowanie roweru w stojaku zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w stojaku.
b. Odstawienie roweru do Stacji Standardowej i zwrot roweru przy użyciu zamka szyfrowego (wyłącznie w sytuacji, w której Klient nie ma możliwości wpięcia roweru do elektrozamka np. gdy nie ma wolnych miejsc lub jest awaria Stacji Standardowej), przypinając rower do stojaka lub innego roweru (prawidłowo zabezpieczonego poprzez wpięcie do elektrozamka lub zabezpieczonego obejmą) znajdującego się na Stacji Standardowej, zablokowania zamka (poprzez przetasowanie cyfr) oraz naciśnięcia przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala oraz postępowanie zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu zamka Klient może też zwrócić rower za pomocą Aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z BOK PRM. Aby zwrot roweru mógł nastąpić poprzez kontakt telefoniczny z BOK PRM wymagana jest obecność Klienta przy Stacji, na której ma być dokonany zwrot roweru.
c. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności związanych ze zwrotem roweru Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z całodobową infolinią BOK PRM. Przy czym zakłada się, że aby zwrot roweru mógł nastąpić poprzez kontakt telefoniczny z BOK PRM. Klient powinien być obecny na Stacji, na której ma być dokonany zwrot roweru.

2. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru, o których mowa w punkcie X.1 pod rygorem:
a. Naliczenia opłat za użytkowanie roweru zgodnie z przyjętym cennikiem, a w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż 12 godzin naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 200zł.
b. Naliczenia kary umownej za utratę, kradzież lub zniszczenie roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz Załącznikiem nr 2 niniejszego Regulaminu.
c. Naliczenia kary za zwrot roweru w miejscu innymi niż Stacja dedykowana zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
d. Czasowego lub stałego zablokowania konta Klienta.

3. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym BOK PRM maksymalnie do 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.

 

XI. Opłaty

1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar Umownych, będących załącznikiem do Regulaminu, dostępnych na www.plockirowermiejski.pl oraz na Terminalach. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu wypożyczenia roweru do czasu wpięcia roweru w elektrozamek lub uzyskania potwierdzenia z Systemu PRM o przyjęciu zwrotu roweru.

2. Opłaty za korzystanie z wypożyczalni są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. Opłata za jednorazowe wypożyczenie roweru jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe.

3. Czas naliczania opłat jest podzielony na pierwszą godzinę, podczas której wydziela się okres pierwszych dwudziestu bezpłatnych minut wypożyczenia oraz dalszych odpłatnych czterdziestu minut wypożyczenia oraz kolejne godziny. Przy czym od 61 minuty opłaty za wynajem roweru będą naliczane progresywnie, z dokładnością do jednej minuty na podstawie różnicy czasu pomiędzy wypożyczeniem a zwrotem roweru. Szczegółowy wykaz opłat stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.

5. Zwrot opłat uiszczonych na poczet wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy. W trakcie trwania Umowy z Operatorem systemu PRM opłaty na poczet wypożyczeń (kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.

6. W przypadku otrzymania Bonu gratyfikacyjnego lub promocyjnego, kwota doładowania konta Klienta oraz jej przeznaczenie ustalana są przez Operatora i jest ona bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków. Środki z takiego doładowania wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. W przypadku Bonów promocyjnych szczegóły dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu przyznania określane są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na stronie systemu.

7. Niewykorzystane środki przechodzą z sezonu na sezon, nie ulegają anulacji.

8. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora, Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator PRM ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator PRM zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.

 

XII. Odpowiedzialność

1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu PRM i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Klient. z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Operatora z winy umyślnej.

3. Wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Klienci powinni kierować pod adresem Operatora.

4. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

XIII. Reklamacje

1. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:

a. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]
b. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
c. osobiście w siedzibie Operatora.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozostawi bez rozpoznania.

5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.

6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.

8. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.

9. BOK udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.

10. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]
b. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
c. osobiście w siedzibie Operatora.

11. Klient może:
a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do BOK w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;
b. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

 

XIV. Odstąpienie od Umowy:

1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
a. przesłanie do Operatora na adres email [email protected] , oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
b. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 683), jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli na żądanie Uprawnionego Uczestnika wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Uczestnik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków pieniężnych następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne możliwe do zrealizowania rozwiązanie.

 

XV. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie można Klient może złożyć w następujący sposób:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] ;
b. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
c. osobiście w siedzibie Operatora.

2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania umowy jest likwidacja przez Operatora konta Klienta w Systemie PRM.

3. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest na minusie, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.

4. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba że w Wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 30 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.

 

XVI. Blokada Kont użytkowników

1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania konta Klienta, w systemie PRM, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z rowerów PRM zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. W szczególności blokada konta może nastąpić, gdy Klient:
a. Nie uzupełnił danych osobowych szczegółowo opisanych w punkcie V.3. niniejszego Regulaminu
b. Wykorzystuje rower niezgodnie z jego przeznaczeniem
c. Pozostawia rower w miejscu innym niż Stacja dedykowana
d. Pozostawia rower niezabezpieczony

3. Blokada konta może nastąpić również w przypadku, gdy po wypożyczeniu roweru przez Klienta pojazd zaginął.

4. Stałe zablokowanie konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z Klientem z jego winy.

 

XVII. Aplikacja Mobilna Nextbike

1. Aplikacja Mobilna Nextbike jest dostępna do pobrania bez żadnych opłat (bezpłatnie) w sklepach Google Play oraz Apple AppStore.

2. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na telefonach z odpowiednim aktualnym systemem Google Android lub Apple IOS oraz z dostępem do Internetu.

3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej Nextbike jest możliwe po zarejestrowaniu w Systemie PRM. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie warunków korzystania z PRM znajdują odpowiednio zastosowanie do Aplikacji Mobilnej Nextbike.

 

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.

3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłanej do BOK w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityki Prywatności przez Klienta. Pisemna informacja o braku akceptacji przez Klienta zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Załacznik nr 1 TABELE OPŁAT I KAR UMOWNYCH Płockiego Roweru Miejskiego

 

Rodzaj opłat Wartość brutto
Opłata inicjalna 10 zł
Opłata za wypożyczenie roweru.

Opłaty sumują się.

Czas wypożyczenia:
od 1 do 20 minut 0 zł
od 21 do 60 minuty 1 zł
od 61* do 120 minut 2 zł
Od 121 do 180 minut 5 zł
Każda kolejna godzina od 181 minuty 3 zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10 zł
Opłata za odbiór roweru porzuconego w miejscu innym niż stacja dedykowana w Strefie Użytkowania 180 zł
Opłata za odbiór roweru porzuconego w miejscu innym niż stacja dedykowana poza Strefą Użytkowania 500 zł
Opłata za odbiór roweru porzuconego w miejscu innym niż stacja dedykowana poza
Strefą Użytkowania
500 zł
Pozostawienie roweru na stacji bez zabezpieczenia 100 zł
Jazda na rowerze przez większą liczbę osób niż jest to dopuszczalne (w zależności od
typu roweru)
100 zł
Nieautoryzowany przejazd 100 zł
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń 200 zł
Wykorzystanie roweru w celach komercyjnych 200 zł

* Od 61 minuty opłaty za wynajem roweru będą naliczane progresywnie z dokładnością do jednej minuty na podstawie różnicy czasu pomiędzy wypożyczeniem a zwrotem roweru. Opłata naliczana zgodnie z poniższą tabelą.

 

od 61 do 120 minuty od 121 do 180 minuty od 181 minuty

opłata za minutę

0,03 zł opłata za minutę 0,08 zł opłata za minutę 0,05 zł

 

 

Minuta wypożyczenia Opłata za daną minutę Łączna opłata za przejazd
1 0,00 zł 0,00 zł
2 0,00 zł 0,00 zł
3 0,00 zł 0,00 zł
4 0,00 zł 0,00 zł
5 0,00 zł 0,00 zł
6 0,00 zł 0,00 zł
7 0,00 zł 0,00 zł
8 0,00 zł 0,00 zł
9 0,00 zł 0,00 zł
10 0,00 zł 0,00 zł
11 0,00 zł 0,00 zł
12 0,00 zł 0,00 zł
13 0,00 zł 0,00 zł
14 0,00 zł 0,00 zł
15 0,00 zł 0,00 zł
16 0,00 zł 0,00 zł
17 0,00 zł 0,00 zł
18 0,00 zł 0,00 zł
19 0,00 zł 0,00 zł
20 0,00 zł 0,00 zł
21 n.d 1,00 zł
22 n.d 1,00 zł
23 n.d 1,00 zł
24 n.d 1,00 zł
25 n.d 1,00 zł
26 n.d 1,00 zł
27 n.d 1,00 zł
28 n.d 1,00 zł
29 n.d 1,00 zł
30 n.d 1,00 zł
31 n.d 1,00 zł
32 n.d 1,00 zł
33 n.d 1,00 zł
34 n.d 1,00 zł
35 n.d 1,00 zł
36 n.d 1,00 zł
37 n.d 1,00 zł
38 n.d 1,00 zł
39 n.d 1,00 zł
40 n.d 1,00 zł
41 n.d 1,00 zł
42 n.d 1,00 zł
43 n.d 1,00 zł
44 n.d 1,00 zł
45 n.d 1,00 zł
46 n.d 1,00 zł
47 n.d 1,00 zł
48 n.d 1,00 zł
49 n.d 1,00 zł
50 n.d 1,00 zł
51 n.d 1,00 zł
52 n.d 1,00 zł
53 n.d 1,00 zł
54 n.d 1,00 zł
55 n.d 1,00 zł
56 n.d 1,00 zł
57 n.d 1,00 zł
58 n.d 1,00 zł
59 n.d 1,00 zł
60 n.d 1,00 zł
61 0,03 zł 1,03 zł
62 0,03 zł 1,07 zł
63 0,03 zł 1,10 zł
64 0,03 zł 1,13 zł
65 0,03 zł 1,17 zł
66 0,03 zł 1,20 zł
67 0,03 zł 1,23 zł
68 0,03 zł 1,27 zł
69 0,03 zł 1,30 zł
70 0,03 zł 1,33 zł
71 0,03 zł 1,37 zł
72 0,03 zł 1,40 zł
73 0,03 zł 1,43 zł
74 0,03 zł 1,47 zł
75 0,03 zł 1,50 zł
76 0,03 zł 1,53 zł
77 0,03 zł 1,57 zł
78 0,03 zł 1,60 zł
79 0,03 zł 1,63 zł
80 0,03 zł 1,67 zł
81 0,03 zł 1,70 zł
82 0,03 zł 1,73 zł
83 0,03 zł 1,77 zł
84 0,03 zł 1,80 zł
85 0,03 zł 1,83 zł
86 0,03 zł 1,87 zł
87 0,03 zł 1,90 zł
88 0,03 zł 1,93 zł
89 0,03 zł 1,97 zł
90 0,03 zł 2,00 zł
91 0,03 zł 2,03 zł
92 0,03 zł 2,07 zł
93 0,03 zł 2,10 zł
94 0,03 zł 2,13 zł
95 0,03 zł 2,17 zł
96 0,03 zł 2,20 zł
97 0,03 zł 2,23 zł
98 0,03 zł 2,27 zł
99 0,03 zł 2,30 zł
100 0,03 zł 2,33 zł
101 0,03 zł 2,37 zł
102 0,03 zł 2,40 zł
103 0,03 zł 2,43 zł
104 0,03 zł 2,47 zł
105 0,03 zł 2,50 zł
106 0,03 zł 2,53 zł
107 0,03 zł 2,57 zł
108 0,03 zł 2,60 zł
109 0,03 zł 2,63 zł
110 0,03 zł 2,67 zł
111 0,03 zł 2,70 zł
112 0,03 zł 2,73 zł
113 0,03 zł 2,77 zł
114 0,03 zł 2,80 zł
115 0,03 zł 2,83 zł
116 0,03 zł 2,87 zł
117 0,03 zł 2,90 zł
118 0,03 zł 2,93 zł
119 0,03 zł 2,97 zł
120 0,03 zł 3,00 zł
121 0,08 zł 3,08 zł
122 0,08 zł 3,17 zł
123 0,08 zł 3,25 zł
124 0,08 zł 3,33 zł
125 0,08 zł 3,42 zł
126 0,08 zł 3,50 zł
127 0,08 zł 3,58 zł
128 0,08 zł 3,67 zł
129 0,08 zł 3,75 zł
130 0,08 zł 3,83 zł
131 0,08 zł 3,92 zł
132 0,08 zł 4,00 zł
133 0,08 zł 4,08 zł
134 0,08 zł 4,17 zł
135 0,08 zł 4,25 zł
136 0,08 zł 4,33 zł
137 0,08 zł 4,42 zł
138 0,08 zł 4,50 zł
139 0,08 zł 4,58 zł
140 0,08 zł 4,67 zł
141 0,08 zł 4,75 zł
142 0,08 zł 4,83 zł
143 0,08 zł 4,92 zł
144 0,08 zł 5,00 zł
145 0,08 zł 5,08 zł
146 0,08 zł 5,17 zł
147 0,08 zł 5,25 zł
148 0,08 zł 5,33 zł
149 0,08 zł 5,42 zł
150 0,08 zł 5,50 zł
151 0,08 zł 5,58 zł
152 0,08 zł 5,67 zł
153 0,08 zł 5,75 zł
154 0,08 zł 5,83 zł
155 0,08 zł 5,92 zł
156 0,08 zł 6,00 zł
157 0,08 zł 6,08 zł
158 0,08 zł 6,17 zł
159 0,08 zł 6,25 zł
160 0,08 zł 6,33 zł
161 0,08 zł 6,42 zł
162 0,08 zł 6,50 zł
163 0,08 zł 6,58 zł
164 0,08 zł 6,67 zł
165 0,08 zł 6,75 zł
166 0,08 zł 6,83 zł
167 0,08 zł 6,92 zł
168 0,08 zł 7,00 zł
169 0,08 zł 7,08 zł
170 0,08 zł 7,17 zł
171 0,08 zł 7,25 zł
172 0,08 zł 7,33 zł
173 0,08 zł 7,42 zł
174 0,08 zł 7,50 zł
175 0,08 zł 7,58 zł
176 0,08 zł 7,67 zł
177 0,08 zł 7,75 zł
178 0,08 zł 7,83 zł
179 0,08 zł 7,92 zł
180 0,08 zł 8,00 zł
181 0,05 zł 8,05 zł
182 0,05 zł 8,10 zł
183 0,05 zł 8,15 zł
184 0,05 zł 8,20 zł
185 0,05 zł 8,25 zł
186 0,05 zł 8,30 zł
187 0,05 zł 8,35 zł
188 0,05 zł 8,40 zł
189 0,05 zł 8,45 zł
190 0,05 zł 8,50 zł
191 0,05 zł 8,55 zł
192 0,05 zł 8,60 zł
193 0,05 zł 8,65 zł
194 0,05 zł 8,70 zł
195 0,05 zł 8,75 zł
196 0,05 zł 8,80 zł
197 0,05 zł 8,85 zł
198 0,05 zł 8,90 zł
199 0,05 zł 8,95 zł
200 0,05 zł 9,00 zł
201 0,05 zł 9,05 zł
202 0,05 zł 9,10 zł
203 0,05 zł 9,15 zł
204 0,05 zł 9,20 zł
205 0,05 zł 9,25 zł
206 0,05 zł 9,30 zł
207 0,05 zł 9,35 zł
208 0,05 zł 9,40 zł
209 0,05 zł 9,45 zł
210 0,05 zł 9,50 zł
211 0,05 zł 9,55 zł
212 0,05 zł 9,60 zł
213 0,05 zł 9,65 zł
214 0,05 zł 9,70 zł
215 0,05 zł 9,75 zł
216 0,05 zł 9,80 zł
217 0,05 zł 9,85 zł
218 0,05 zł 9,90 zł
219 0,05 zł 9,95 zł
220 0,05 zł 10,00 zł
221 0,05 zł 10,05 zł
222 0,05 zł 10,10 zł
223 0,05 zł 10,15 zł
224 0,05 zł 10,20 zł
225 0,05 zł 10,25 zł
226 0,05 zł 10,30 zł
227 0,05 zł 10,35 zł
228 0,05 zł 10,40 zł
229 0,05 zł 10,45 zł
230 0,05 zł 10,50 zł
231 0,05 zł 10,55 zł
232 0,05 zł 10,60 zł
233 0,05 zł 10,65 zł
234 0,05 zł 10,70 zł
235 0,05 zł 10,75 zł
236 0,05 zł 10,80 zł
237 0,05 zł 10,85 zł
238 0,05 zł 10,90 zł
239 0,05 zł 10,95 zł
240 0,05 zł 11,00 zł
241 0,05 zł 11,05 zł
242 0,05 zł 11,10 zł
243 0,05 zł 11,15 zł
244 0,05 zł 11,20 zł
245 0,05 zł 11,25 zł
246 0,05 zł 11,30 zł
247 0,05 zł 11,35 zł
248 0,05 zł 11,40 zł
249 0,05 zł 11,45 zł
250 0,05 zł 11,50 zł
251 0,05 zł 11,55 zł
252 0,05 zł 11,60 zł
253 0,05 zł 11,65 zł
254 0,05 zł 11,70 zł
255 0,05 zł 11,75 zł
256 0,05 zł 11,80 zł
257 0,05 zł 11,85 zł
258 0,05 zł 11,90 zł
259 0,05 zł 11,95 zł
260 0,05 zł 12,00 zł
261 0,05 zł 12,05 zł
262 0,05 zł 12,10 zł
263 0,05 zł 12,15 zł
264 0,05 zł 12,20 zł
265 0,05 zł 12,25 zł
266 0,05 zł 12,30 zł
267 0,05 zł 12,35 zł
268 0,05 zł 12,40 zł
269 0,05 zł 12,45 zł
270 0,05 zł 12,50 zł
271 0,05 zł 12,55 zł
272 0,05 zł 12,60 zł
273 0,05 zł 12,65 zł
274 0,05 zł 12,70 zł
275 0,05 zł 12,75 zł
276 0,05 zł 12,80 zł
277 0,05 zł 12,85 zł
278 0,05 zł 12,90 zł
279 0,05 zł 12,95 zł
280 0,05 zł 13,00 zł
281 0,05 zł 13,05 zł
282 0,05 zł 13,10 zł
283 0,05 zł 13,15 zł
284 0,05 zł 13,20 zł
285 0,05 zł 13,25 zł
286 0,05 zł 13,30 zł
287 0,05 zł 13,35 zł
288 0,05 zł 13,40 zł
289 0,05 zł 13,45 zł
290 0,05 zł 13,50 zł
291 0,05 zł 13,55 zł
292 0,05 zł 13,60 zł
293 0,05 zł 13,65 zł
294 0,05 zł 13,70 zł
295 0,05 zł 13,75 zł
296 0,05 zł 13,80 zł
297 0,05 zł 13,85 zł
298 0,05 zł 13,90 zł
299 0,05 zł 13,95 zł
300 0,05 zł 14,00 zł
301 0,05 zł 14,05 zł
302 0,05 zł 14,10 zł
303 0,05 zł 14,15 zł
304 0,05 zł 14,20 zł
305 0,05 zł 14,25 zł
306 0,05 zł 14,30 zł
307 0,05 zł 14,35 zł
308 0,05 zł 14,40 zł
309 0,05 zł 14,45 zł
310 0,05 zł 14,50 zł
311 0,05 zł 14,55 zł
312 0,05 zł 14,60 zł
313 0,05 zł 14,65 zł
314 0,05 zł 14,70 zł
315 0,05 zł 14,75 zł
316 0,05 zł 14,80 zł
317 0,05 zł 14,85 zł
318 0,05 zł 14,90 zł
319 0,05 zł 14,95 zł
320 0,05 zł 15,00 zł
321 0,05 zł 15,05 zł
322 0,05 zł 15,10 zł
323 0,05 zł 15,15 zł
324 0,05 zł 15,20 zł
325 0,05 zł 15,25 zł
326 0,05 zł 15,30 zł
327 0,05 zł 15,35 zł
328 0,05 zł 15,40 zł
329 0,05 zł 15,45 zł
330 0,05 zł 15,50 zł
331 0,05 zł 15,55 zł
332 0,05 zł 15,60 zł
333 0,05 zł 15,65 zł
334 0,05 zł 15,70 zł
335 0,05 zł 15,75 zł
336 0,05 zł 15,80 zł
337 0,05 zł 15,85 zł
338 0,05 zł 15,90 zł
339 0,05 zł 15,95 zł
340 0,05 zł 16,00 zł
341 0,05 zł 16,05 zł
342 0,05 zł 16,10 zł
343 0,05 zł 16,15 zł
344 0,05 zł 16,20 zł
345 0,05 zł 16,25 zł
346 0,05 zł 16,30 zł
347 0,05 zł 16,35 zł
348 0,05 zł 16,40 zł
349 0,05 zł 16,45 zł
350 0,05 zł 16,50 zł
351 0,05 zł 16,55 zł
352 0,05 zł 16,60 zł
353 0,05 zł 16,65 zł
354 0,05 zł 16,70 zł
355 0,05 zł 16,75 zł
356 0,05 zł 16,80 zł
357 0,05 zł 16,85 zł
358 0,05 zł 16,90 zł
359 0,05 zł 16,95 zł
360 0,05 zł 17,00 zł
361 0,05 zł 17,05 zł
362 0,05 zł 17,10 zł
363 0,05 zł 17,15 zł
364 0,05 zł 17,20 zł
365 0,05 zł 17,25 zł
366 0,05 zł 17,30 zł
367 0,05 zł 17,35 zł
368 0,05 zł 17,40 zł
369 0,05 zł 17,45 zł
370 0,05 zł 17,50 zł
371 0,05 zł 17,55 zł
372 0,05 zł 17,60 zł
373 0,05 zł 17,65 zł
374 0,05 zł 17,70 zł
375 0,05 zł 17,75 zł
376 0,05 zł 17,80 zł
377 0,05 zł 17,85 zł
378 0,05 zł 17,90 zł
379 0,05 zł 17,95 zł
380 0,05 zł 18,00 zł
381 0,05 zł 18,05 zł
382 0,05 zł 18,10 zł
383 0,05 zł 18,15 zł
384 0,05 zł 18,20 zł
385 0,05 zł 18,25 zł
386 0,05 zł 18,30 zł
387 0,05 zł 18,35 zł
388 0,05 zł 18,40 zł
389 0,05 zł 18,45 zł
390 0,05 zł 18,50 zł
391 0,05 zł 18,55 zł
392 0,05 zł 18,60 zł
393 0,05 zł 18,65 zł
394 0,05 zł 18,70 zł
395 0,05 zł 18,75 zł
396 0,05 zł 18,80 zł
397 0,05 zł 18,85 zł
398 0,05 zł 18,90 zł
399 0,05 zł 18,95 zł
400 0,05 zł 19,00 zł
401 0,05 zł 19,05 zł
402 0,05 zł 19,10 zł
403 0,05 zł 19,15 zł
404 0,05 zł 19,20 zł
405 0,05 zł 19,25 zł
406 0,05 zł 19,30 zł
407 0,05 zł 19,35 zł
408 0,05 zł 19,40 zł
409 0,05 zł 19,45 zł
410 0,05 zł 19,50 zł
411 0,05 zł 19,55 zł
412 0,05 zł 19,60 zł
413 0,05 zł 19,65 zł
414 0,05 zł 19,70 zł
415 0,05 zł 19,75 zł
416 0,05 zł 19,80 zł
417 0,05 zł 19,85 zł
418 0,05 zł 19,90 zł
419 0,05 zł 19,95 zł
420 0,05 zł 20,00 zł
421 0,05 zł 20,05 zł
422 0,05 zł 20,10 zł
423 0,05 zł 20,15 zł
424 0,05 zł 20,20 zł
425 0,05 zł 20,25 zł
426 0,05 zł 20,30 zł
427 0,05 zł 20,35 zł
428 0,05 zł 20,40 zł
429 0,05 zł 20,45 zł
430 0,05 zł 20,50 zł
431 0,05 zł 20,55 zł
432 0,05 zł 20,60 zł
433 0,05 zł 20,65 zł
434 0,05 zł 20,70 zł
435 0,05 zł 20,75 zł
436 0,05 zł 20,80 zł
437 0,05 zł 20,85 zł
438 0,05 zł 20,90 zł
439 0,05 zł 20,95 zł
440 0,05 zł 21,00 zł
441 0,05 zł 21,05 zł
442 0,05 zł 21,10 zł
443 0,05 zł 21,15 zł
444 0,05 zł 21,20 zł
445 0,05 zł 21,25 zł
446 0,05 zł 21,30 zł
447 0,05 zł 21,35 zł
448 0,05 zł 21,40 zł
449 0,05 zł 21,45 zł
450 0,05 zł 21,50 zł
451 0,05 zł 21,55 zł
452 0,05 zł 21,60 zł
453 0,05 zł 21,65 zł
454 0,05 zł 21,70 zł
455 0,05 zł 21,75 zł
456 0,05 zł 21,80 zł
457 0,05 zł 21,85 zł
458 0,05 zł 21,90 zł
459 0,05 zł 21,95 zł
460 0,05 zł 22,00 zł
461 0,05 zł 22,05 zł
462 0,05 zł 22,10 zł
463 0,05 zł 22,15 zł
464 0,05 zł 22,20 zł
465 0,05 zł 22,25 zł
466 0,05 zł 22,30 zł
467 0,05 zł 22,35 zł
468 0,05 zł 22,40 zł
469 0,05 zł 22,45 zł
470 0,05 zł 22,50 zł
471 0,05 zł 22,55 zł
472 0,05 zł 22,60 zł
473 0,05 zł 22,65 zł
474 0,05 zł 22,70 zł
475 0,05 zł 22,75 zł
476 0,05 zł 22,80 zł
477 0,05 zł 22,85 zł
478 0,05 zł 22,90 zł
479 0,05 zł 22,95 zł
480 0,05 zł 23,00 zł
481 0,05 zł 23,05 zł
482 0,05 zł 23,10 zł
483 0,05 zł 23,15 zł
484 0,05 zł 23,20 zł
485 0,05 zł 23,25 zł
486 0,05 zł 23,30 zł
487 0,05 zł 23,35 zł
488 0,05 zł 23,40 zł
489 0,05 zł 23,45 zł
490 0,05 zł 23,50 zł
491 0,05 zł 23,55 zł
492 0,05 zł 23,60 zł
493 0,05 zł 23,65 zł
494 0,05 zł 23,70 zł
495 0,05 zł 23,75 zł
496 0,05 zł 23,80 zł
497 0,05 zł 23,85 zł
498 0,05 zł 23,90 zł
499 0,05 zł 23,95 zł
500 0,05 zł 24,00 zł
501 0,05 zł 24,05 zł
502 0,05 zł 24,10 zł
503 0,05 zł 24,15 zł
504 0,05 zł 24,20 zł
505 0,05 zł 24,25 zł
506 0,05 zł 24,30 zł
507 0,05 zł 24,35 zł
508 0,05 zł 24,40 zł
509 0,05 zł 24,45 zł
510 0,05 zł 24,50 zł
511 0,05 zł 24,55 zł
512 0,05 zł 24,60 zł
513 0,05 zł 24,65 zł
514 0,05 zł 24,70 zł
515 0,05 zł 24,75 zł
516 0,05 zł 24,80 zł
517 0,05 zł 24,85 zł
518 0,05 zł 24,90 zł
519 0,05 zł 24,95 zł
520 0,05 zł 25,00 zł
521 0,05 zł 25,05 zł
522 0,05 zł 25,10 zł
523 0,05 zł 25,15 zł
524 0,05 zł 25,20 zł
525 0,05 zł 25,25 zł
526 0,05 zł 25,30 zł
527 0,05 zł 25,35 zł
528 0,05 zł 25,40 zł
529 0,05 zł 25,45 zł
530 0,05 zł 25,50 zł
531 0,05 zł 25,55 zł
532 0,05 zł 25,60 zł
533 0,05 zł 25,65 zł
534 0,05 zł 25,70 zł
535 0,05 zł 25,75 zł
536 0,05 zł 25,80 zł
537 0,05 zł 25,85 zł
538 0,05 zł 25,90 zł
539 0,05 zł 25,95 zł
540 0,05 zł 26,00 zł
541 0,05 zł 26,05 zł
542 0,05 zł 26,10 zł
543 0,05 zł 26,15 zł
544 0,05 zł 26,20 zł
545 0,05 zł 26,25 zł
546 0,05 zł 26,30 zł
547 0,05 zł 26,35 zł
548 0,05 zł 26,40 zł
549 0,05 zł 26,45 zł
550 0,05 zł 26,50 zł
551 0,05 zł 26,55 zł
552 0,05 zł 26,60 zł
553 0,05 zł 26,65 zł
554 0,05 zł 26,70 zł
555 0,05 zł 26,75 zł
556 0,05 zł 26,80 zł
557 0,05 zł 26,85 zł
558 0,05 zł 26,90 zł
559 0,05 zł 26,95 zł
560 0,05 zł 27,00 zł
561 0,05 zł 27,05 zł
562 0,05 zł 27,10 zł
563 0,05 zł 27,15 zł
564 0,05 zł 27,20 zł
565 0,05 zł 27,25 zł
566 0,05 zł 27,30 zł
567 0,05 zł 27,35 zł
568 0,05 zł 27,40 zł
569 0,05 zł 27,45 zł
570 0,05 zł 27,50 zł
571 0,05 zł 27,55 zł
572 0,05 zł 27,60 zł
573 0,05 zł 27,65 zł
574 0,05 zł 27,70 zł
575 0,05 zł 27,75 zł
576 0,05 zł 27,80 zł
577 0,05 zł 27,85 zł
578 0,05 zł 27,90 zł
579 0,05 zł 27,95 zł
580 0,05 zł 28,00 zł
581 0,05 zł 28,05 zł
582 0,05 zł 28,10 zł
583 0,05 zł 28,15 zł
584 0,05 zł 28,20 zł
585 0,05 zł 28,25 zł
586 0,05 zł 28,30 zł
587 0,05 zł 28,35 zł
588 0,05 zł 28,40 zł
589 0,05 zł 28,45 zł
590 0,05 zł 28,50 zł
591 0,05 zł 28,55 zł
592 0,05 zł 28,60 zł
593 0,05 zł 28,65 zł
594 0,05 zł 28,70 zł
595 0,05 zł 28,75 zł
596 0,05 zł 28,80 zł
597 0,05 zł 28,85 zł
598 0,05 zł 28,90 zł
599 0,05 zł 28,95 zł
600 0,05 zł 29,00 zł
601 0,05 zł 29,05 zł
602 0,05 zł 29,10 zł
603 0,05 zł 29,15 zł
604 0,05 zł 29,20 zł
605 0,05 zł 29,25 zł
606 0,05 zł 29,30 zł
607 0,05 zł 29,35 zł
608 0,05 zł 29,40 zł
609 0,05 zł 29,45 zł
610 0,05 zł 29,50 zł
611 0,05 zł 29,55 zł
612 0,05 zł 29,60 zł
613 0,05 zł 29,65 zł
614 0,05 zł 29,70 zł
615 0,05 zł 29,75 zł
616 0,05 zł 29,80 zł
617 0,05 zł 29,85 zł
618 0,05 zł 29,90 zł
619 0,05 zł 29,95 zł
620 0,05 zł 30,00 zł
621 0,05 zł 30,05 zł
622 0,05 zł 30,10 zł
623 0,05 zł 30,15 zł
624 0,05 zł 30,20 zł
625 0,05 zł 30,25 zł
626 0,05 zł 30,30 zł
627 0,05 zł 30,35 zł
628 0,05 zł 30,40 zł
629 0,05 zł 30,45 zł
630 0,05 zł 30,50 zł
631 0,05 zł 30,55 zł
632 0,05 zł 30,60 zł
633 0,05 zł 30,65 zł
634 0,05 zł 30,70 zł
635 0,05 zł 30,75 zł
636 0,05 zł 30,80 zł
637 0,05 zł 30,85 zł
638 0,05 zł 30,90 zł
639 0,05 zł 30,95 zł
640 0,05 zł 31,00 zł
641 0,05 zł 31,05 zł
642 0,05 zł 31,10 zł
643 0,05 zł 31,15 zł
644 0,05 zł 31,20 zł
645 0,05 zł 31,25 zł
646 0,05 zł 31,30 zł
647 0,05 zł 31,35 zł
648 0,05 zł 31,40 zł
649 0,05 zł 31,45 zł
650 0,05 zł 31,50 zł
651 0,05 zł 31,55 zł
652 0,05 zł 31,60 zł
653 0,05 zł 31,65 zł
654 0,05 zł 31,70 zł
655 0,05 zł 31,75 zł
656 0,05 zł 31,80 zł
657 0,05 zł 31,85 zł
658 0,05 zł 31,90 zł
659 0,05 zł 31,95 zł
660 0,05 zł 32,00 zł
661 0,05 zł 32,05 zł
662 0,05 zł 32,10 zł
663 0,05 zł 32,15 zł
664 0,05 zł 32,20 zł
665 0,05 zł 32,25 zł
666 0,05 zł 32,30 zł
667 0,05 zł 32,35 zł
668 0,05 zł 32,40 zł
669 0,05 zł 32,45 zł
670 0,05 zł 32,50 zł
671 0,05 zł 32,55 zł
672 0,05 zł 32,60 zł
673 0,05 zł 32,65 zł
674 0,05 zł 32,70 zł
675 0,05 zł 32,75 zł
676 0,05 zł 32,80 zł
677 0,05 zł 32,85 zł
678 0,05 zł 32,90 zł
679 0,05 zł 32,95 zł
680 0,05 zł 33,00 zł
681 0,05 zł 33,05 zł
682 0,05 zł 33,10 zł
683 0,05 zł 33,15 zł
684 0,05 zł 33,20 zł
685 0,05 zł 33,25 zł
686 0,05 zł 33,30 zł
687 0,05 zł 33,35 zł
688 0,05 zł 33,40 zł
689 0,05 zł 33,45 zł
690 0,05 zł 33,50 zł
691 0,05 zł 33,55 zł
692 0,05 zł 33,60 zł
693 0,05 zł 33,65 zł
694 0,05 zł 33,70 zł
695 0,05 zł 33,75 zł
696 0,05 zł 33,80 zł
697 0,05 zł 33,85 zł
698 0,05 zł 33,90 zł
699 0,05 zł 33,95 zł
700 0,05 zł 34,00 zł
701 0,05 zł 34,05 zł
702 0,05 zł 34,10 zł
703 0,05 zł 34,15 zł
704 0,05 zł 34,20 zł
705 0,05 zł 34,25 zł
706 0,05 zł 34,30 zł
707 0,05 zł 34,35 zł
708 0,05 zł 34,40 zł
709 0,05 zł 34,45 zł
710 0,05 zł 34,50 zł
711 0,05 zł 34,55 zł
712 0,05 zł 34,60 zł
713 0,05 zł 34,65 zł
714 0,05 zł 34,70 zł
715 0,05 zł 34,75 zł
716 0,05 zł 34,80 zł
717 0,05 zł 34,85 zł
718 0,05 zł 34,90 zł
719 0,05 zł 34,95 zł
720 0,05 zł 35,00 zł
721 200,00 zł 235,00 zł

Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT

Kary
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru standardowego 2000 zł

 

Załącznik nr 2 Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie Płockiego Roweru Miejskiego.

NAZWA j.m. CENA* VAT 23% OGÓŁEM
Adapter widelca szt. 84,00 zł 19,32 zł 103,32 zł
Błotnik przód szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Błotnik tył szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Chip szt. 24,78 zł 5,70 zł 30,48 zł
Dętka 26 x 2.125 szt. 8,40 zł 1,93 zł 10,33 zł
Dzwonek szt. 3,60 zł 0,83 zł 4,43 zł
Dźwignia hamulca, prawa strona szt. 9,92 zł 2,28 zł 12,20 zł
Fajka TP-06 Alu. Regulowana/Srebrna szt. 0,60 zł 0,14 zł 0,74 zł
Hamulec rolkowy szt. 134,90 zł 31,03 zł 165,93 zł
Kierownica szt. 17,81 zł 4,10 zł 21,91 zł
Klocki hamulcowe szt. 4,70 zł 1,08 zł 5,78 zł
Komplet hamulców (szczęki) szt. 15,57 zł 3,58 zł 19,15 zł
Korba lewa szt. 19,50 zł 4,49 zł 23,99 zł
Korba z zębatką szt. 28,00 zł 6,44 zł 34,44 zł
Kostka elektryczna szt. 6,30 zł 1,45 zł 7,75 zł
Koszyk szt. 8,85 zł 2,04 zł 10,89 zł
Lampka przód szt. 19,93 zł 4,58 zł 24,51 zł
Lampka tył szt. 11,63 zł 2,67 zł 14,30 zł
Linka (cięgno) hamulca szt. 2,46 zł 0,57 zł 3,03 zł
Linka (cięgno) przerzutki szt. 1,90 zł 0,44 zł 2,34 zł
Łańcuch szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Mocowanie koszyka szt. 18,06 zł 4,15 zł 22,21 zł
Mocowanie osłony łańcucha szt. 6,72 zł 1,55 zł 8,27 zł
Odblask tylny szt. 1,59 zł 0,37 zł 1,96 zł
Opona 26 x 2.125 szt. 27,41 zł 6,30 zł 33,71 zł
Osłona bagażnika(tył) szt. 24,61 zł 5,66 zł 30,27 zł
Osłona łańcucha szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Pancerz linki hamulca m.b. 1,67 zł 0,38 zł 2,05 zł
Pancerz przerzutki m.b. 2,11 zł 0,49 zł 2,60 zł
Para pedałów szt. 13,26 zł 3,05 zł 16,31 zł
Piasta przód(dynamo) szt. 164,90 zł 37,93 zł 202,83 zł
Piasta tylna szt. 130,05 zł 29,91 zł 159,96 zł
Popychacz do przerzutki szt. 8,87 zł 2,04 zł 10,91 zł
Przednie koło z dynamem szt. 196,00 zł 45,08 zł 241,08 zł
Przerzutka z modułem sterującym szt. 20,40 zł 4,70 zł 25,10 zł
Przewody oświetlenia m.b. 5,12 zł 1,18 zł 6,30 zł
Rama rowerowa szt. 457,38 zł 105,20 zł 562,58 zł
Rękojeść lewa szt. 5,49 zł 1,26 zł 6,75 zł
Rękojeść prawa szt. 4,71 zł 1,08 zł 5,79 zł
Siodło szt. 15,30 zł 3,52 zł 18,82 zł
Skrzydełka reklamowe szt. 33,60 zł 7,73 zł 41,33 zł
Stery kierownicy szt. 5,69 zł 1,31 zł 7,00 zł
Stopka / Podpórka szt. 14,40 zł 3,31 zł 17,71 zł
Support 115mm szt. 12,56 zł 2,89 zł 15,45 zł
Szprycha przód szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Szprycha tył szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Sztyca szt. 15,63 zł 3,59 zł 19,22 zł
Śruba hamulca rolkowego szt. 19,90 zł 4,58 zł 24,48 zł
Śruba regulacyjna dźwigni hamulca szt. 0,62 zł 0,14 zł 0,76 zł
Tylne koło 3 biegowe szt. 148,50 zł 34,16 zł 182,66 zł
Widelec szt. 43,00 zł 9,89 zł 52,89 zł
Wspornik kierownicy szt. 16,93 zł 3,89 zł 20,82 zł
Zacisk sztycy szt. 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł
Zamek szyfrowy ABUS szt. 56,10 zł 12,90 zł 69,00 zł
Elektrozamek szt. 672,00 zł 154,56 zł 826,56 zł

Załącznik nr 3 Regulamin użytkowania rowerów z fotelikami dziecięcymi w systemie PRM.

1. Maksymalne obciążenie roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy, przeznaczony do użytku nie może przekroczyć 114 kg.
2. Użytkowanie rowerów wyposażonych w fotelik dziecięcy jest możliwe tylko pod nadzorem prawnego opiekuna dziecka posiadającego konto w Systemie PRM. Opiekun prawny jest zobowiązany do poprawnego zabezpieczenia dziecka w foteliku za pomocą zgodnie z instrukcją użytkowania umieszczoną na foteliku.
3. W przypadku wątpliwości co do sposobu należytego zabezpieczenia dziecka w foteliku, Użytkownik Systemu PRM winien skontaktować się telefonicznie z BOK.
4. Rowery wyposażone w fotelik dziecięcy przeznaczone są do przewożenia dzieci o masie ciała od 9 kg do 22 kg, które są zdolne do siedzenia bez pomocy przez dłuższy czas, przynajmniej tyle ile wynosi zamierzona podróż rowerem.
5. Przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy upewnić się, czy fotelik, mechanizm mocujący do roweru oraz elementy ograniczające służące zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa na czas jazdy nie są uszkodzone, nie noszą śladów uszkodzeń ani nie są poluzowane i są stabilnie zamocowane do roweru. Zaleca się również skontrolowanie nadmiernej temperatury fotelika (np. spowodowanej bezpośrednim naświetleniem słonecznym). W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości, a w szczególności w przypadku stwierdzenia wadliwości fotelika lub wadliwości montażu fotelika do roweru, Użytkownik Systemu PRM winien zawiadomić o powyższym Operatora za pośrednictwem BOK, a korzystanie z fotelika jest zabronione.
6. Opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie wypożyczenia roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy.
7. Dzieci w fotelikach powinny nosić odpowiedni kask zabezpieczający. Należy pamiętać, że dzieci powinny być wyposażone w odpowiednie ubrania zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi np. deszczem.
8. Dziecko należy umieścić w foteliku w sposób gwarantujący optymalny komfort i bezpieczeństwo w czasie jazdy, używając systemu ograniczającego, zapewniającego, że ruchy dziecka są ograniczone w foteliku. Zaleca się, aby oparcie pleców było pochylone lekko do tyłu.
9. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że przewożone dziecko jest zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego wypadnięcie podczas jazdy. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania mechanizmu ograniczającego, Klient ponosi wynikającą z tego odpowiedzialność.
10. Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, czy:
a. nie istnieje możliwość, by jakakolwiek część ciała dziecka, jego ubrania, lub elementów zabezpieczających, mogła wejść w kontakt z poruszającym się elementem fotelika lub roweru,
b. dodatkowe obciążenie roweru nie wpływa negatywnie na sterowność roweru lub jego równowagę, niezbędną do bezpiecznego poruszania się na rowerze;
c. masa i wymiary ciała dziecka nie przekraczają maksymalnego obciążenia fotelika

Punkty a i b należy kontrolować również w trakcie jazdy.

11. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji fotelika oraz przymocowywanie dodatkowego bagażu do miejsca, w którym znajduje się fotelik z dzieckiem. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy rowerem z dzieckiem umieszczonym w foteliku, pamiętając, że rower może zachowywać się inaczej w odniesieniu do utrzymywania równowagi, kierowania i hamowania. W szczególności należy dostosować prędkość jazdy do ograniczeń wynikających z podróżowania dodatkowo obciążonym rowerem.
12. W trakcie użytkowania roweru należy dokonywać bieżącej weryfikacji, czy bagażnik z zamontowanym fotelikiem funkcjonuje należycie, a nadto czy przewożone dziecko nie przesłania w żaden sposób odblasków umieszczonych na bagażniku/foteliku.
13. Należy również zwrócić szczególną uwagę, aby nie zostawiać roweru zaparkowanego z dzieckiem w foteliku bez opieki.
14. Wypożyczenie oraz zwrot roweru wyposażony w fotelik dziecięcy jest możliwy w każdej stacji.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Nextbike Polska S.A. niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

Archiwum regulaminów:

Regulamin obowiązujący od 15.10.2019 do 12.08.2020
Wersja obowiązująca do 2 sierpnia 2019 roku.

  • flagPl
  • flaggb